TransEcoNet_Logo_150dpi_m.jpg, 13 kB LOGO_FZP_CZ_RGB_standard.jpg, 66 kB Transnational Ecological Network in Central Europe
O projektu Řešené aktivity Výsledky Mapový server Kontakt

Kontakt

Jméno: Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.

adresa: Králova výšina 3132/7,
             Ústí nad Labem, 400 96

telefon: +420 475 284 136

fax: +420 475 284 158

E-mail: Jitka.Elznicova@ujep.cz


central_logo_01_m.jpg, 13 kB

EU-regional-development_01_m.jpg, 11 kB

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF).

WP4: Zpracování, interpretace a analýza starých map a leteckých snímku

Získané mapové podklady byly využívány při řešení seminárních, bakalářských a diplomových prací. Témata těchto prací vycházela z potřeb správ národního parku České Švýcarsko i chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Jednalo se především o rekonstrukci historické krajiny a její vizualizaci a dále o hodnocení  krajiny, jako např. hodnocení krajinného krytu a změn využití krajiny, hodnocení rekreačního potenciálu či fragmentace krajiny a pod. 

V rámci projektu byly řešeny a úspěšně obhájeny 4 bakalářských prácí a 4 diplomové práce. Stručný obsah práce i jejich plné znění nalezněte níže.

Bakalářské práce

Marie HALUŠKOVÁ: Časoprostorové změny struktury krajiny v oblasti PR Stará Oleška
Bakalářská práce se zabývá sledováním a hodnocením časoprostorových změn vývoje krajiny v oblasti přírodní rezervace Stará Oleška v letech 1953 až 2008. K hodnocení byly použity staré mapy, historické letecké snímky a současné ortofotomapy. Rastrová data byla ručně vektorizována. K analýze byly použity prostorové analýzy a statistická hodnocení. Výsledky provedených analýz byly použity ke stanovení zásadních změn krajiny nejen z pohledu hlavní zájmové oblasti přírodní rezervace, ale též celého katastrálního území Stará Olešky, neboť území přírodní rezervace je ovlivňováno i svým okolím. Byl analyzován vývoj rybníka Stará Oleška  od 19. století po současnost.

Klára JAROŠOVÁ: Retrospektivní monitoring krajiny v oblasti Mohelnice v Krušných horách
Krajina prošla v minulosti mnoha událostmi, které způsobily určité změny struktury krajiny. Práce je zaměřena na retrospektivní monitorování a následné zhodnocení těchto změn, a to především změn v osídlení v oblasti Mohelnice. K vyhodnocení změn byly použity mapy stabilního katastru z roku 1843 a letecké snímky z let 1946 a 2002. Analýzy byly prováděny v programu ArcGIS Desktop10. Jednou ze zásadních historických událostí byla i 2. světová válka a situace po roce 1945. Díky těmto událostem z pohraniční obce Mohelnice u Krupky odešlo veškeré německé obyvatelstvo a došlo k úplnému zániku zástavby, které dříve tvořilo 11% modelového území. V návaznosti na tuto změnu se přeměnila dříve využívaná pole (43%) na louky a pastviny.

Pavel NOVOTNÝ: Hodnocení vývoje krajiny v katastru obce Vysoká Lípa s využitím archivních leteckých snímků
Předkládaná bakalářská práce se zabývá sledováním a hodnocením časoprostorových změn vývoje krajiny v katastrálním území Vysoká Lípa za pomoci geoinformačních technologií. Pro hodnocení byly využity historické letecké snímky z roku 1938, 1953, 1989 a ortofotomapa z roku 2008. Rastrová data byla ručně vektorizována a následně analyzována. V práci byly použity zejména prostorové analýzy a statistická hodnocení. Na základě výsledků Lze pozorovat, že antropogenní vlivy na krajinu se od roku 1938 stále snižovaly. Prostorové změny v krajinné pokryvu na celém katastru byly zanedbatelné, změny byly zjištěny hlavně v okolí obce Vysoká Lípa.

Raul PÉREZ: Sledování změn krajinné struktury v katastru Labská Stráň pomocí archivních leteckých snímků
Ke sledování vývoje krajiny a jeho analýze je v současné době možné využívat i výstupů dálkového průzkumu Země ve spojení s geografickými informačními systémy. Zpracovaná data slouží jako podklad pro kvalitativní a kvantitativní analýzy prováděné specializovaným softwarem. Tato práce má za úkol posoudit historický vývoj krajiny v katastru obce Labská Stráň. Kromě leteckých snímků z let 1953, 1989 a 2007 je zde využita i kolorovaná mapa Stabilního katastru z roku 1843. Kromě souhrnných analýz doplněných grafy a textovým komentářem jsou k dispozici výsledky dílčích analýz s využitím vybraných indexů z oblasti krajinné ekologie. Výsledky této práce dokazují obecné trendy ve vývoji české kulturní krajiny – stagnace vývoje malých obcí v odlehlých lokalitách, scelování zemědělských ploch probíhající v 2. polovině 20. století a zatravňování zemědělské půdy probíhající v současnosti.

 

Diplomové práce

Ondřej ČERNOHOUZ: Analýza změny využití krajiny v katastru obce Růžová     
Předkládaná diplomová práce se zabývá sledováním a hodnocením časoprostorových změn vývoje krajiny v katastrálním území Růžová za pomocí geoinformačních technologií, v období od roku 1843 až po současnost (rok 2007). Pro hodnocení byly využity mapy Stabilního katastru, historické letecké snímky a ortofotomapa z roku 2007. Mapy Stabilního katastru bylo nutné ještě  georeferencovat. Rastrová data byla ručně vektorizována a následně analyzována. V práci byly použity zejména prostorové analýzy a statistická hodnocení. Na základě výsledků provedených analýz, byly určeny hlavní trendy změn krajinné struktury ve zkoumané lokalitě. Byly identifikovány změny ve výstavbě a v rozdělení struktury pozemků s ornou půdou. Následně byly výsledky této diplomové práce prezentovány v prostředí mapového serveru UJEP.

Jana EHERTOVÁ:  Retrospektivní analýza vývoje krajiny v oblasti vojenského výcvikového prostoru Tisá s využitím geoinformačních technologií
Diplomová práce byla zaměřena na sledování a hodnocení časoprostorových změn vývoje krajinné struktury v modelové oblasti u obce Tisá v Krušných horách, zejména za období od roku 1953 až po současnost (rok 2007). Pro hodnocení byly použity staré mapy, historické letecké snímky a v neposlední řadě ortofotopama z roku 2007. Rastrová data byla ručně vektorizována a následně analyzována. V práci byly především použity prostorové analýzy a statistická hodnocení. Na základě výsledků provedených analýz, byly určeny hlavní trendy změn krajinné struktury v modelové oblasti, která byla rozdělena na dvě části. První z nich bylo Chemické cvičiště Tisá a druhou oblastí bylo území sousedící s tímto prostorem. Na základě historického vývoje byla práce zaměřena také na zhodnocení přírody s ohledem na možnost výskytu tetřívka obecného Tetrao tetrix v zájmové lokalitě. V neposlední řadě byly výsledky této diplomové práce prezentovány v prostředí mapového serveru UJEP.

Petra JISKROVÁ: Hodnocení vývoje krajiny pomocí geoinformačních technologií v katastru Kamenická Stráň
Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení vývoje krajinné struktury v katastrálním území Kamenická Stráň s využitím geoinformačních technologií. Předmětem hodnocení vývoje krajiny je popsání stavu krajiny v letech 2007, 1989 a 1953. Pro hodnocení a analýzy byly použity letecké snímky. Ty musely být kvůli analýzám převedeny z rastrové do vektorové formy. Následné překryvné analýzy zobrazují časoprostorové změny ve zkoumané oblasti za dané časové období. Dále je práce zaměřena na hydrologické analýzy, které pomáhají určit vodní režim v zájmovém území. Součástí práce je i digitální model území a 3D vizualizace.

Dagmar NAJMANOVÁ: Změny krajiny povodí Olšového potoka od 18. století do současnosti a návrh jeho revitalizace
Diplomová práce se zabývá sledováním a hodnocením časoprostorových změn ve vývoji toku Olšového potoka a rovněž tak krajiny v jeho povodí. Olšový potok teče v Krušných horách mezi obcemi Tisá a Petrovice. Vývoj krajiny povodí i samotného toku byl hodnocen pomocí geoinformačních technologií v časovém horizontu posledních zhruba 240 let. Na základě tohoto sledování byly nalezeny antropogenně nejpostiženější úseky toku a po detailnějším terénním průzkumu byl vytipován úsek, pro který byla navrhnuta revitalizace z hlediska krajinné ekologie.
Úkolem revitalizace je navrátit technicky upravenou část toku a přilehlou nivu do přírodě blízkého stavu. V návrhu je řešena problematika nevhodného napřímení, zahloubení a opevnění toku. Je navržena nová trasa a kapacita koryta, dále příčný a podélný profil navrhovaného koryta tak, aby toku byla navrácena jeho ekologická hodnota a přirozený vzhled.